Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Leerlingenraad

De leerlingenraad van basisschool de Ark bestaat uit zes leerlingen die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Kinderen uit lagere groepen kunnen niet verkozen worden. De verkiezingen voor de leerlingenraad worden samen met de leraar geregeld. Tijdens de vergaderingen is er een leerkracht aanwezig die een coachende rol heeft.
De leerlingenraad komt minimaal 5x bijeen om te vergaderen. Ze bespreken samen met de leraar wat er beter zou kunnen op school. Dan doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school.

Voordelen van een leerlingenraad
Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren er dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor het schoolplein of meedenken over een activiteit voor het inzamelen van geld voor een goed doel. Maar er zijn nog meer voordelen:
· Vergroten van leerlingbetrokkenheid Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid. Ze hebben meer invloed op dingen die op school gebeuren en voelen zich er verantwoordelijker voor.
· Denken vanuit het algemeen belang Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang.
· Ontwikkeling communicatieve vaardigheden Communicatieve vaardigheden zijn binnen een leerlingenraad enorm belangrijk. Als er goed naar je wordt geluisterd, wordt er ook sneller actie ondernomen. Binnen een leerlingenraad leren leerlingen om effectief te overleggen. Door onderwerpen te agenderen, de vergaderstructuur te oefenen en door een voorzitter en notulist aan te stellen.

Actief burgerschap in de praktijk
Scholen die werken met een leerlingenraad vinden het daarnaast een voordeel dat je werkt aan actief burgerschap. Een school die functioneert als een democratische leer- en leefgemeenschap geeft ook leerlingen inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.